Kiedy wchodzisz na nasz? witryn?, na dysku Twojego komputera b?d? w pami?ci twojego urz?dzenia mog? by? zapisywane pliki cookies czyli niewielkie pliki tekstowe wysy?ane przez nasz serwis internetowy, oraz serwisy do ktˇrych odwo?ujemy si? na naszej witrynie, np. pokazuj?c multimedia.

Plikˇw cookies u?ywamy przede wszystkim ze wzgl?du na wygod? u?ytkownikˇw, m .in. by jak najlepiej dostosowa? tre?ci i funkcje witryny do potrzeb i oczekiwa? u?ytkownikˇw a tak?e w celach statystycznych.
- cookies pozwalaj?ce zapami?ta? preferowany przez u?ytkownika wygl?d strony (np. j?zyk, rozmiar czcionki, dodanie artyku?u)
- cookies na oznaczenie, ?e wype?niona zosta?a ankieta/sonda (je?li takie ankiety/sondy s? stosowane w witrynie)
- cookies generowanych podczas prze??czania si? do innej wersji serwisu cms, tj. wersji mobilnej b?d? zmiany j?zyka o ile taka funkcja jest aktywna i dost?pna dla u?ytkownika.
- cookies  sesyjnych (wygasaj? po zamkni?ciu sesji) ľ u?ywane podczas logowanie u?ytkownika do panelu strony i panelu administracyjnego.
- cookies utworzonych w momencie zmiany szeroko?ci strony (je?li witryna posiadaj? aktywn? t? funkcjonalno??)
- cookies na oznaczenie, ?e zaakceptowano Polityka Plikˇw Cookies w naszym serwisie

Ka?dy sam w swojej przegl?darce internetowej mo?e ?atwo zmieni? ustawienia dotycz?ce cookies. Brak zmiany ustawie? przegl?darki oznacza akceptacj? stosowanych przez serwis cookies.
Zobacz jak ?atwo mo?esz wy??czy? te opcje poprzez zmian? ustawie? w swojej przegl?darce internetowej.

Je?li korzystasz z urz?dze? mobilnych (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj si? z opcjami  ochrony prywatno?ci w dokumentacji danego urz?dzenia na stronie internetowej jego producenta.

Kontakt

DREW-STOL Wyroby z Drewna
Chrˇ?cin 142
98-430 Boles?awiec

e-mail: drewstol22@interia.pl
kom. 781278088
GG: 8790851

Zapytanie

Lokalizacja

Copyright 2014
Drew-Stol